Przyjmowanie skarg i wniosków

Dyrektor muzeum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.00

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
   Muzeum Okręgowe w Suwałkach T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
   tel. 87-566-57-50, e-mail: sekretariat@muzeum.suwalki.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
   Zbigniew Walicki, tel. 601 397 826, iodo@muzeum.suwalki.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru skarg i zażaleń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające wspomagające realizację działań statutowych administratora
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lecz nie dłużej niż 2 lata
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia skargi i wniosku.

   

Metryka

Udostępniający: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Szymańska - Redaktor BIP

Data wytworzenia: 2022-11-17

Wprowadzający: Izabela Szymańska

Data modyfikacji: 2023-06-23

Opublikował: Izabela Szymańska

Data publikacji: 2022-11-17