Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Okręgowe w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat, adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeum.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5665750. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Adres organu odwoławczego: ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrektor@muzuem.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 566 5750

Dostępność architektoniczna

Muzeum Okręgowe w Suwałkach składa się z 2 Oddziałów,w tym:

1. Muzeum Okręgowe w Suwałkach (budynek Resursy Obywatelskiej), ul. Kościuszki 81, tel. 87 566 5750.

W Muzeum Okręgowym w Suwałkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Główne wejście do Muzeum, wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich, jest od strony dziedzińca (elewacja północna).

Kasa biletowa i punkt informacyjny znajduje się w holu blisko wejścia do budynku, na tym samym poziomie.

W budynku jest winda z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Sale wystawowe są dostępne dla osób na wózkach po uprzednim zgłoszeniu chęci wizyty i uzgodnieniu terminu z Działem Promocji i Upowszechniania (resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl).

a) sale wystawowe na parterze - między poszczególnymi salami nie występują progi; występują nierówności na podłodze w sali z rekonstrukcją chaty bałtyjskiej (rekonstrukcja podłogi z dranic oraz polepy glinianej); na trasie zwiedzania wystaw występuje 8 zwężeń ciągów komunikacyjnych o szerokości minimalnej 90 cm.

b) sale wystawowe na piętrze - między poszczególnymi salami nie występują progi i nierówności poziomów; na trasie zwiedzania wystaw występują zwężenia ciągów komunikacyjnych o szerokości minimalnej 100 cm.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych zwiedzającym można wejść z psem przewodnikiem.

2. Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 31, tel. 87 566 41 33.

W Muzeum im. M. Konopnickiej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

a) budynek główny - główne wejście do Muzeum od strony ul. Kościuszki; wjazd dla wózków inwalidzkich od strony dziedzińca poprzez bramę wjazdową zlokalizowaną od strony ul. A. Wajdy. Wjazd na wystawy czasowe (zlokalizowane wyłącznie na parterze budynku) będzie możliwy po zakupie schodołazu. Między poszczególnymi salami nie występują progi i nierówności poziomów.

Kasa biletowa i punkt informacyjny znajduje się w holu blisko wejścia do budynku na tym samym poziomie jak wejście od strony dziedzińca.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku głównego. Na dziedzińcu muzeum znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych zwiedzającym można wejść z psem przewodnikiem.

Do dyspozycją są przewodniki w języku Brailla dotyczące historii Muzeum i suwalskich lat Marii Konopnickiej.

b) budynek Oficyny „Pałacyk” - główne wejście do budynku Oficyny, wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich, jest od strony ogrodu (elewacja zachodnia).

Wszystkie sale wystawy „Przez tęskność. O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”, położonej na parterze budynku, są dostępne dla osób na wózkach po uprzednim zgłoszeniu chęci wizyty i uzgodnieniu terminu z Działem Promocji i Upowszechniania, tel. 87 566 41 33 lub mailowo: konopnickaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl. Między poszczególnymi salami nie występują progi. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra.

Brak jest w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych zwiedzającym można wejść z psem przewodnikiem.